Ochrana a zpracování osobních údajů

Společnost ReMar s.r.o. respektuje vaše právo na soukromí, a proto k vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě.

Ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů jsme přijali všechna potřebná opatření na bezpečné uchovávání Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete. 

Naše společnost (provozovatel) získává jen takové osobní údaje, které jsou nevyhnutelné pro plnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodě a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů je zákazník (dotčená osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.  

Nákup zboží z našeho e-shopu není podmíněn registrací. Registrace však poskytuje dotčené osobě další možnosti správy objednávek. Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom vám mohli poskytovat informace o našem zboží, službách a novinkách na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když své rozhodnutí oznámíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adresu: objednavky@drezyonline.cz

Provozovatel přijímá všechna potřebná opatření pro zachování tajemství a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou povinni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil, společnost zlikviduje. V případě, že předmětem zpracování jsou osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotčená osoba požádat o jejich vrácení. Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje.

 Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědomá toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. Dotčená osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. Údaje uvedené v registračním formuláři jakož i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace v e-shopu. 

Dotčená osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

  • na základě písemné žádosti požadovat od provozovatele potvrzení, zda jde a nebo nejde o osobní údaje 
  • požadovat informaci, jakým způsobem jsou její osobní údaje zpracovávány
  • vyžadovat informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal její osobní údaje
  • vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • vyžadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou zpracovány, pokud došlo k porušení zákona
  • vyžadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
  • na základě písemné žádosti namítat vůči zpracování – využívání – poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu 

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotčené osoby budou o nich informovány do 30 dní od jejich přijetí. Dotčená osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti. 

V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: objednavky@drezyonline.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud za posledních 24 měsíců nebyla zrealizována žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje bezodkladně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřizováním objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 Sb. o archivech a spisových službách po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány. 

V případě, že máte otázky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost.